Zasady współpracy

 1. Warunkiem przyjęcia zamówienia i uruchomienia produkcji zlecenia jest:
  • otrzymanie pisemnego zamówienia zawierającego rodzaj produktu, nakład, wymiary, rodzaj opakowania, rodzaj papieru, ilość kolorów, dane do wykonania projektu, itp.
  • podpisanie zamówienia na naszym druku PRZYJĘCIE POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA (PPZ) przez upoważnione osoby reprezentujące Firmę zamawiającą,
  • dołączenie gotowych projektów lub materiałów do wykonania projektu (w wersji elektronicznej, najlepiej pocztą mailową) wraz z żądaną kolorystyką,
  • firmy, które składają zamówienie po raz pierwszy, prosimy o przesłanie podpisanej przez upoważnionego reprezentanta kserokopii zaświadczenia o wpisie do rejestru i zaświadczenia o nadaniu numeru NIP oraz kserokopii nadania numeru Regon.
 2. Materiały powierzone do wykonania projektu (nośniki informacji, slajdy, cromaliny, zdjęcia) zwracamy po wykorzystaniu.
 3. Wszelka odpowiedzialność wynikająca z tytułu praw autorskich i innych pokrewnych, umów licencyjnych lub zastrzeżenia znaków towarowych obciąża zamawiającego.
 4. Nie pobieramy dodatkowych opłat za przygotowanie kreacji projektu na podstawie przekazanych materiałów do realizacji.
 5. Termin realizacji zlecenia oraz przekazania go pod wskazane adresy liczony jest od momentu otrzymania pełnego zestawu materiałów i zatwierdzenia ostatecznego projektu przez Zamawiającego i zależy od zamówionego nakładu.
 6. Ze względów technologicznych zrealizowana i fakturowana ilość może różnić się w niewielkim zakresie od ilości zamawianej.
 7. Wszystkie ceny podajemy w złotych netto za 1 sztukę. VAT w wysokości 23% zostaje doliczony w momencie wystawienia faktury.
 8. Warunki płatności: przy pierwszych kolejno trzech zamówieniach należy dokonać przedpłaty w wysokości 100% wartości brutto zlecenia na podstawie faktury proforma wystawionej przez firmę MACGRAF DESIGN. Od czwartego zamówienia przedpłata 70% wartości brutto zlecenia na podstawie faktury proforma wystawionej przez firmę MACGRAF DESIGN a pozostałe 30% wartości brutto zlecenia wpłacone przed wysyłką zamówionego towaru. Przy stałej współpracy należy dokonać przedpłaty w wysokości 30% wartości brutto zlecenia na podstawie faktury proforma wystawionej przez firmę MACGRAF DESIGN. Pozostałą kwotę należy uiścić po otrzymaniu towaru i faktury VAT przelewem w ciągu 14 dni (jeżeli umowa nie stanowi inaczej).
 9. Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana przez Zamawiajacego w uzgodnionym terminie wynikającym z faktury końcowej i związanej z tym konieczności dochodzenia zapłaty, Zamawiający wyraża zgodę na obciążenie go ustawowymi odsetkami za okres zwłoki zaczynając od dnia, w którym upływa termin płatności, z tytułu wezwania do zapłaty, z tytułu wniesienia sprawy na drogę sądową.
 10. Zamawiający ma obowiązek potwierdzenia odbioru towaru pod względem ilościowym oraz jakościowym.
 11. Jakiekolwiek braki ilościowe powinny zostać zgłoszone w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia braków w dostawie realizowanej przez firmę przewozową konieczne będzie sporządzenie protokołu reklamacyjnego wraz z przewoźnikiem bądź osobą reprezentującą. Podpisanie listu przewozowego jest jednocześnie stwierdzeniem o braku ilościowych uchybień w towarze.
 12. Reklamacje będą rozpatrywane pod warunkiem pisemnego określenia przedmiotu reklamacji w terminie 7 dni po dostawie.
 13. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłacenia ceny w ustalonym, wymaganym terminie.
 14. Odpowiedzialność MACGRAF DESIGN z tytułu nieprawidłowo wykorzystanego produktu, wyrządzenia szkód oraz utraconych korzyści ogranicza się jedynie do ceny ustalonej zgodnie przez strony.
 15. Zamawiający zgadza się na wykorzystanie przekazanych materiałów dla celów reklamowych MACGRAF DESIGN, zakaz wykorzystywania w portfolio realizacji Zamawiający winien zgłosić w formie pisemnej wraz z zamówieniem.
 16. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego lub przed sądami gospodarczymi w Piasecznie.